• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : (intermediate)بحث آزاد
تاریخ شروع : 1396/04/15       تاریخ پایان : 1396/06/26
روزهای برگزاری :
پنج شنبه از ساعت : 14:00 تا ساعت : 15:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 2 p 3
تاریخ شروع : 1396/04/07       تاریخ پایان : 1396/05/30
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
چهارشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English4p3
تاریخ شروع : 1396/04/07       تاریخ پایان : 1396/05/30
روزهای برگزاری :
دوشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
چهارشنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P101
تاریخ شروع : 1396/04/11       تاریخ پایان : 1396/06/05
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
سه شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 2,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T203
تاریخ شروع : 1396/04/14       تاریخ پایان : 1396/06/01
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
چهارشنبه از ساعت : 20:00 تا ساعت : 21:30
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : آلماني
تاریخ شروع : 1396/04/12       تاریخ پایان : 1396/05/30
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 19:30
دوشنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 19:30
استاد :
مبلغ : 4,000,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترکی Hitit1p1
تاریخ شروع : 1396/04/20       تاریخ پایان : 1396/05/31
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : ترکی Hitit1p4
تاریخ شروع : 1396/04/20       تاریخ پایان : 1396/05/31
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده passages2p1
تاریخ شروع : 1396/04/21       تاریخ پایان : 1396/06/08
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : starter
تاریخ شروع : 1396/04/25       تاریخ پایان : 1396/06/21
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7بعدی آخرین