• 02166550055-02166555618
چارت کلاس های گلدیس
کلاس : CAE6
تاریخ شروع : 1396/02/16       تاریخ پایان : 1396/04/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
دوشنبه از ساعت : 15:00 تا ساعت : 16:30
استاد :
مبلغ : 2,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : نیمه فشرده passages1p2
تاریخ شروع : 1396/02/25       تاریخ پایان : 1396/04/17
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
دوشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
چهارشنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 3,500,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : P204
تاریخ شروع : 1396/02/26       تاریخ پایان : 1396/04/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
سه شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,800,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 2 p 2
تاریخ شروع : 1396/2/30       تاریخ پایان : 1396/04/10
روزهای برگزاری :
شنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
دوشنبه از ساعت : 18:00 تا ساعت : 20:00
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 4 p 2
تاریخ شروع : 1396/2/31       تاریخ پایان : 1396/04/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 3 p 2
تاریخ شروع : 1396/2/31       تاریخ پایان : 1396/04/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 5 p 2
تاریخ شروع : 1396/2/31       تاریخ پایان : 1396/04/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
سه شنبه از ساعت : 16:30 تا ساعت : 18:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 5 p 2
تاریخ شروع : 1396/2/31       تاریخ پایان : 1396/04/13
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : English 2 p 1
تاریخ شروع : 1396/2/31       تاریخ پایان : 1396/04/11
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
سه شنبه از ساعت : 18:30 تا ساعت : 20:30
استاد :
مبلغ : 1,200,000
+ اضافه به سبد خرید
کلاس : T201
تاریخ شروع : 1396/02/31       تاریخ پایان : 1396/04/20
روزهای برگزاری :
یک شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
سه شنبه از ساعت : 10:00 تا ساعت : 12:00
استاد :
مبلغ : 1,500,000
+ اضافه به سبد خرید
اولین قبلی1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7بعدی آخرین